DSC_0004 DSC_0018 DSC_01001 DSC_0010 DSC_0451 DSC_0530 DSC_0123

Головний вхід

Головний корпус госпіталю

Стоматологічний кабінет 

Зал ЛФК

                                                                         Рентген

Координаційний центр

(044)483 16 92

Реєстратура

(044)483 21 54

 

Положення про Державну установу "Територіальне медичне об'єднання МВС України по м.Києву"

І. Загальні положення

 1. Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву» (далі – ТМО) є самостійним державним багатопрофільним закладом охорони здоров’я, який об’єднує в собі лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічний та інші заклади, що забезпечують на основі відповідної ліцензії медичним обслуговуванням державних службовців МВС, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України (далі - НГУ), пенсіонерів з числа осіб рядового і  начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців НГУ, поліцейських, членів їх сімей, працівників МВС, ветеранів органів внутрішніх справ.
 1. ТМО є бюджетною, неприбутковою установою, що знаходиться у сфері управління Міністерства внутрішніх справ України та оперативно підпорядкована Управлінню охорони здоров’я та реабілітації МВС (далі – УОЗР).
 1. У своїй діяльності ТМО керується Конституцією України, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС, МОЗ та іншими нормативно-правовими актами з питань організації медичного обслуговування населення.
 1. Структура та штатний розпис ТМО затверджуються наказом МВС.
 1. ТМО очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України за поданням начальника УОЗР.

Заступники начальника ТМО призначаються на посади та звільняються з посад начальником ТМО за погодженням з державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України.

Керівник бухгалтерської служби ТМО призначається на посаду та звільняється з посади начальником ТМО за погодженням з керівником Департаменту фінансово-облікової політики МВС (далі – ДФОП).

Працівники ТМО та закладів охорони здоров’я, які входять до його складу, призначаються на посади та звільняються з посад начальником ТМО.

 1. Начальнику ТМО прямо і безпосередньо підпорядковані його заступники, керівники закладів охорони здоров’я, які входять до складу ТМО, адміністративно-господарський персонал: працівники бухгалтерії, канцелярії, кадрової служби, архіву, аптеки тощо.
 1. ТМО є юридичною особою публічного права, має реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм повним найменуванням та Державним Гербом України, бланки та штампи зі своїм найменуванням, має самостійний баланс     та здійснює діловодство відповідно до законодавства і нормативно-правових актів МВС, забезпечує дотримання режиму секретності у своїй діяльності.
 1. ТМО має у своєму складі:

військово-лікарську комісію;

госпіталь (з поліклінікою);

центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору.

До складу ТМО можуть входити інші заклади охорони здоров’я системи МВС (амбулаторія; госпіталь з поліклінікою, госпіталь, поліклініка, пункт охорони здоров’я (здоровпункт) тощо), які функціонують на території міста Києва.

 1. Для колегіального розв’язання питань, віднесених до компетенції   ТМО, та прийняття узгоджених рішень з найважливіших напрямків діяльності при ЇМО створюється Медична рада, яка діє на підставі положення, затвердженого керівником ТМО. Склад Медичної ради та її рішення затверджуються керівником ТМО.
 1. Для розв’язання питань контролю та якості відбору осіб на реабілітаційне та відновне лікування в ТМО створюється медично-відбіркова комісія. До складу медично-відбіркової комісії входять лікарі-спеціалісти поліклініки. Склад цієї комісії затверджується начальником ТМО.
 1. У межах компетенції ТМО можуть бути створені інші консультативні, дорадчі органи в порядку, визначеному законодавством.
 1. Юридична адреса та місцезнаходження ТМО: вул. Платона Майбороди, 19, м. Київ, 04050.
 1. ТМО є правонаступником Госпіталю (з поліклінікою) Головного управління МВС України в місті Києві.
 1. Повне та скорочене найменування ТМО українською мовою:

повне — Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву».

скорочене - ДУ «ТМО МВС України по м. Києву».

II. Основні завдання ТМО

 1. Здійснення управління системою закладів охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України на території міста Києва, надання медичної допомоги особам, які мають право на медичне обслуговування.
 1. Забезпечення належних умов для ефективного функціонування структурних підрозділі ТМО з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.
 1. Здійснення контролю за фізичним та психічним станом здоров’я працівників МВС, поліцейських з відповідною корекцією.
 1. Проведення військово-лікарської експертизи з психолого- психіатричним обстеженням кандидатів на службу в поліції та навчання в закладах освіти МВС, переміщених по службі, звільнених зі служби поліцейських, військовослужбовців та інших осіб; проведення обстежень, визначення підстав надання їм відпусток через хворобу, установлення зв’язку захворювань (поранень) цих осіб з проходженням служби та/або виконанням службових обов’язків.
 1. Контроль за забезпеченням санітарно-епідеміологічного благополуччя на відомчих об’єктах.
 1. Медичне забезпечення поліцейських та підрозділів Національної поліції при виконанні службових .завдань у період проведення заходів з ліквідації наслідків аварій, катастроф та в інших екстремальних ситуаціях.
 1. Упровадження в практику роботи підрозділів ТМО досягнень науки, техніки та передового досвіду.
 1. Організація роботи з підвищення кваліфікації персоналу ТМО, службової підготовки, проведення нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, засідань медичної ради тощо.

III. Функції ТМО

Відповідно до покладених завдань ТМО забезпечує:

 1. Подання гарантованої безоплатної медичної допомоги (у. т.ч. екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги) особам, які мають право на медичне обслуговування відповідно до законодавства та нормативно-правових актів МВС.
 1. Проведення військово-лікарської експертизи відповідно до нормативно-правових актів МВС та Міністерства оборони України.
 1. Проведення психопрофілактики, надання психіатричної допомоги, організація та проведення медичного психофізіологічного професійного відбору відповідно до законодавства та інших нормативно-правових актів.
 1. Організація проведення попередніх та періодичних медичних оглядів поліцейських, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
 1. У встановленому порядку проведення експертизи тимчасової непрацездатності. Здійснення заходів, спрямованих на профілактику захворюваності, тимчасової та стійкої втрати працездатності, щодо осіб, які мають право на медичне обслуговування.

Визначення потреби в медико-соціальній експертизі та дотримання порядку направлення на медико-соціальну експертну комісію осіб, які мають право на медичне обслуговування.

 1. Направлення осіб, які мають право на медичне обслуговування до інших медичних закладів охорони здоров’я для надання їм консультативної та стаціонарної медичної допомоги.
 1. Здійснення в установленому порядку нагляду за дотриманням санітарного та епідемічного благополуччя осіб, які мають право на медичне обслуговування, та на об’єктах, які перебувають у підпорядкуванні Національної поліції та МВС.
 1. Контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення спалахів інфекційних хвороб, професійних захворювань, епідемій та епізоотій, отруєнь і хімічних та радіаційних уражень осіб, які мають право на медичне обслуговування.
 1. Контроль за роботою медичних підрозділів (медичних працівників) вищих навчальних закладів МВС та військових частин НГУ, дислокованих на території міста Києва.
 1. Направлення медичного персоналу ТМО на курси спеціалізації, підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.

Направлення лікарів на атестаційну комісію УОЗР для присвоєння та підтвердження кваліфікаційних категорій.

 1. Організація роботи атесгаційної комісії з числа персоналу ТМО для проведення атестації молодших спеціалістів з медичною освітою.
 1. Організація санаторно-курортного та реабілітаційного лікування осіб, які мають право на санаторно-курортне та реабілітаційне лікування в закладах охорони здоров’я МВС відповідно до законодавства.
 1. У встановленому порядку прийняття та ведення обліку путівок на санаторно-курортне лікування та рішень про направлення на медичну реабілітацію.
 1. Подання до МВС інформації та внесення її до відомчого реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у т.ч. померлих осіб, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
 1. У встановленому порядку організація медичного забезпечення працівників поліції, військовослужбовців НГУ при виконанні ними службових завдань в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, під час забезпечення публічної безпеки і порядку, а також постраждалих у ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.
 1. Планування, контроль тааналізлікувально-профілактичної,адміністративно-господарської та фінансової діяльності ТМО, розроблення заходів із удосконалення роботи.

Проведення семінарів-нарад, науково-практичних конференцій з питань охорони здоров’я, засідань Медичної ради тощо.

 1. Вивчення, оцінка і прогноз показників стану здоров’я осіб, які мають право на медичне обслуговування. Забезпечення підготовки проектів рішень з питань охорони здоров’я, які належать до компетенції МВС.
 1. Упровадження в практику роботи структурних підрозділівТМО новітніх медичних технологій, досягнень медичної науки, техніки щодо проведення діагностики та лікування, упроваджених Академією медичних наук України та затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
 1. Організація, планування та складання графіків проведення у системі службової підготовки поліцейських занять з надання домедичної допомоги.
 1. Взаємодія з територіальними центрами екстреної медичної допомоги тамедицини катастроф зпитань проведеннянавчаньполіцейських тавійськовослужбовців НГУ з     надання         домедичної допомоги та видачі їмсертифікатів.
 1. У межах компетенції організація медичного забезпечення під час проведення міжнародних, державних та регіональних спортивно-масових заходів за участю працівників поліції, МВС та військовослужбовців НГУ.
 1. Організація медичного обстеження та вакцинації працівників поліції, МВС, військовослужбовців НГУ, які направляються для проходження служби у складі миротворчого персоналу міжнародної миротворчої операції ООН для участі в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки, а також осіб, які направляються в зону антитерористичної операції, та поглибленого медичного обстеження і медично-психологічної реабілітації цих осіб після їх повернення.
 1. Інформування УОЗР про виявлення працівників поліції, військовослужбовців НГУ, які вживають наркотичні та психотропні речовини, для здійснення відповідних заходів.
 1. Визначення потреб закладів охорони здоров’я у трудових, фінансових ресурсах, медичній апаратурі, медикаментах, обладнанні, у розширенні амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, санаторно-курортної та реабілітаційної допомоги.
 1. Складання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, кошторису ТМО на відповідний рік, тощо.
 1. Розроблення та подання до УОЗР пропозицій щодо виділення та розподілу асигнувань на капітальне будівництво відомчих закладів охорони здоров’я, заміни чи виділення автотранспорту, обчислювальної техніки, медичної апаратури та обладнання тощо, а також пропозицій щодо створення, реорганізації чи припинення діяльності підпорядкованих ТМО закладів охорони здоров’я.
 1. Права ТМО

ТМО має право:

 1. Здійснювати свою діяльність самостійно або із залученням сторонніх організацій, колективів, експертних груп, інших юридичних або фізичних осіб, які сприятимуть досягненню виконанню завдань і функцій, у порядку, передбаченому законодавством.
 1. У визначеному законодавством порядку отримувати дозволи (ліцензії) на право здійснення окремих видів діяльності, яка збігається з напрямком основної діяльності.
 1. Проходити державну акредитацію та отримувати акредитаційний сертифікат підтвердження відповідності встановленим критеріям у визначеному законодавством порядку.

      4. Надавати медичні послуги в установленому порядку.

 1. Самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку своєї діяльності.

Співпрацювати з територіальними органами Національної поліції, НГУ, МВС місцевими територіальними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами з питань охорони здоров’я.

 1. У встановленому порядку одержувати від територіальних органів Національної поліції, НГУ, МВС інших підприємств і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи, матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 1. Управління ТМО
 2. Начальник ТМО оперативно підпорядкований начальникові УОЗР.
 1. Трудовий колектив бере участь в управлінні ТМО в межах повноважень, передбачених законодавством. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності ТМО, можуть прийматися його керівництвом за участю трудового колективу відповідно до умов Колективного договору.
 1. Обов’язки та права начальника ТМО

Начальник ТМО:

 1. Керує діяльністю ТМО, забезпечує якісне та ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій та несе за це персональну відповідальність.
 1. Приймає рішення, що належать до його компетенції, видає накази і доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками ТМО.
 1. Укладає договори, відкриває в установах Держказначейства розрахункові реєстраційні рахунки.
 1. Планує та організовує поточні ремонти будівель, приміщень та комунікацій ТМО, уживає інших заходів щодо їх утримання в належному стані.
 1. Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність ТМО.
 1. Взаємодіє з місцевою владою, медичними закладами, територіальними органами Національної поліції, забезпечує координацію роботи та взаємодію структурних підрозділів ТМО.
 1. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника ТМО, начальниками структурних підрозділів. Затверджує положення про структурні підрозділи ТМО, посадові інструкції заступників начальника ТМО, працівників адміністративно-управлінського персоналу, начальників, заступників начальників структурних підрозділів ТМО, а також забезпечує контроль за виконанням дорученої їм роботи.
 1. Організовує роботу з добору, розстановки і використання кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.
 1. Розробляє проекти штатного розпису та структури ТМО, надає УОЗР пропозиції щодо комплектування керівних посад ТМО, створення нових та реорганізації існуючих структурних підрозділів ТМО.
 1. У встановленому порядку призначає на посади, звільняє з посад, переміщує з посади на посаду працівників згідно із законодавством.
 1. Надає працівникам ТМО відпустки та матеріальну допомогу в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом ТМО на відповідні цілі.
 1. Установлює розміри доплат, надбавок, премій у межах фонду оплати праці та застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу згідно із законодавством.
 1. Аналізує показники роботи структурних підрозділів ТМО, уживає заходів щодо їх оптимізації.
 1. Здійснює заходи щодо впровадження сучасних методів діагностики і лікування.
 1. Організовує забезпечення структурних підрозділів ТМО лікарськими засобами, виробами медичного призначення та медичною технікою, здійснює контроль за їх використанням.
 1. За зверненням керівництва структурних підрозділів ТМО звертається до МВС з клопотанням щодо виділення та розподілу асигнувань на капітальне будівництво відомчих закладів охорони здоров’я, заміну чи виділення автотранспорту, обчислювальної техніки, медичної апаратури та обладнання, забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення тощо.
 1. Забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової та бюджетної, податкової та статистичної звітності.

Подає до МВС України розрахунки потреби в коштах на утримання ТМО на наступний рік відповідно до законодавства.

Подає до МВС на затвердження кошториси, плани асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету.

Подає до УОЗР зміни до спеціального фонду кошторису доходів та видатків ТМО для погодження і затвердження керівництвом МВС.

 1. Забезпечує подання УОЗР щорічної відомчої статистичної звітності та іншої інформації.
 1. Організовує роботу з документами відповідно до законодавства. Контролює роботу із забезпечення діловодства та режиму секретності в структурних підрозділах ТМО.
 1. Організовує планування роботи структурних підрозділів ТМО, контроль та аналіз лікувально-профілактичної, адміністративно-господарської та фінансової діяльності ТМО, розроблення заходів щодо вдосконалення їх роботи.
 1. За погодженням з керівництвом УОЗР проводить навчальні збори, семінари-наради, науково-практичні конференції з питань охорони здоров’я. Проводить засідання Медичної ради. Направляє медичних працівників наз'їзди, конференції, виставки з питань охорони здоров’я.
 1. Бере участь у нарадах УОЗР, вносить пропозиції щодо порядку денного цих нарад.
 1. У межах своєї компетенції розглядає звернення громадян, веде їх прийом, уживає заходів стосовно усунення недоліків, що стали причиною обгрунтованих скарг, забезпечує дотримання прав і свобод людини та громадянина під час перебування на лікуванні у відомчих закладах охорони здоров’я.
 1. Відповідно до компетенції забезпечує доступ до публічної інформації та збереження інформації з обмеженим доступом.
 1. Контролює виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності в межах повноважень, визначених МВС.
 1. Є головою медично-відбіркової комісії, атестаційної комісії з атестації молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров’я, які входять до складу ТМО, та відомчих медичних підрозділів, дислокованих на території області, для присвоєння та підтвердження їм кваліфікаційних категорій, а також Медичної ради ТМО, організує роботу Медичної ради ТМО.
 1. Несе персональну відповідальність за належну організацію діяльності ТМО, забезпечення якісного та ефективного виконання покладених на нього завдань. у тому числі за:

організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів хнйснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і ведення статистичної звітності протягом установленого строку, але не менше трьох років, складання та виконання кошторисів;

планування діяльності структурних підрозділів ТМО, контроль та аналіз їх роботи;

організацію роботи з документами відповідно до законодавства, забезпечення режиму секретності в структурних підрозділах ТМО;

складання та подання до УОЗР та органів статистики статистичної звітності про діяльність ТМО за встановленими формами, у визначені строки;

подання до УОЗР оперативної інформації;

стан виконавської дисципліни, запобігання і протидію корупції серед працівників структурних підрозділів ТМО;

збереження закріпленого за ТМО майна, медичного обладнання, апаратури; збереження та облік медикаментів;

створення архіву структурних підрозділів та внесення до нього документів, які утворюються в процесі діяльності цих підрозділів;

передачу до архіву МВС документів, які утворюються в процесідіяльності ТМО;

забезпечення реалізації державної політики у сфері державної таємниці в ТМО та контроль за її збереженням у підпорядкованих структурних підрозділах;

складання та погодження з відповідним територіальним підрозділом поліції графіка проходження особами рядового і начальницького складу поліції періодичних медичних оглядів, у т.ч. періодичних психіатричних, періодичних та позачергових наркологічних оглядів;

забезпечення реабілітаційного та санаторно-курортного етапів лікування осіб, які мають право на медичне обслуговування;

створення належних виробничих умов, санітарних норм і правил у приміщеннях структурних підрозділів ТМО, забезпечення належних умов для ефективного їх функціонування;

забезпечення додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, організації попереднього і поточного інструктажу з правил техніки безпеки та протипожежного захисту, дотримання умов Колективного договору;

атестацію робочих місць;

виконання вимог цього Положення.

 1. Майно та кошти ТМО
 2. Майно ТМО є державною власністю, складається з основних засобів та інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансіі закріплюється за ним на правах оперативного управління. ТМО володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном у межах, які не суперечить чинному законодавству.
 1. Джерелом формування майна ТМО є:

манно, передане йому державними органами;

кошти, отримані з державного бюджету;

субвенції місцевих бюджетів;

кошти, отримані від надання медичних послуг;

добровільні внески юридичних та фізичних осіб;

інші не заборонені законодавством надходження.

 1. ТМО повинно мати приміщення, що відповідають санітарним нормам та правилам, закріплений за ним автотранспорт, телефонні та інші види зв'язку, спеціальне обладнання і апаратуру відповідно до чинних нормативів МВС та МОЗ.

Прилади, обладнання мають піддаватися перевірці відповідно до установлених термінів.

 1. Споруди, будівлі та інші приміщення ТМО мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки для об'єктів МВС.
 1. Збитки, завдані ТМО внаслідок порушення його майнових прав фізичними або юридичними особами, відшкодовуються в порядку, установленому законодавством.
 1. Фінансово-господарська діяльність
 2. Фінансування видатків на утримання ТМО здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законодавством надходжень.
 1. ТМО веде бухгалтерський облік та в установленому законодавством порядку подає фінансову, бюджетну, статистичну та податкову звітність.
 1. Статистична звітність про діяльність ТМО подається до УОЗР та органів статистики за встановленими формами, у визначені строки.
 1. ТМО самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності. ТМО може надавати послуги за плату відповідно до встановлених тарифів на медичні послуги юридичним і фізичним особам у вигляді амбулаторного, стаціонарного лікування, обстежень, лабораторних досліджень, інших видів діяльності.

5 ТМО користується правами, визначеними законодавством для закладів охорони здоров’я при забезпеченні їх діяльності медичною технікою, обладнанням та медикаментами відповідно до норм належності.

 1. Кошти та майно ТМО не підлягають розподілу та не можуть використовуватися для вигоди посадовими особами органу управління майном, іншими пов’язаними з ним особами, посадовими особами та працівниками   ТМО (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)
 1. ТМО використовує свої кошти виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

IX. Припинення діяльності ТМО

 1. Припинення діяльності здійснюється за рішенням МВС або за рішенням суду в порядку та на умовах, передбачених законодавством       України шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
 2. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються до іншої неприбуткової організації, яка належить до сфери управління МВС і визначена   в установленому порядку.