DSC_0004 DSC_0018 DSC_01001 DSC_0010 DSC_0451 DSC_0530 DSC_0123

Головний вхід

Головний корпус госпіталю

Стоматологічний кабінет 

Зал ЛФК

                                                                         Рентген

Координаційний центр

(044)483 16 92

Реєстратура

(044)483 21 54

 

Антикорупційна програма

Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву» на 2018 рік.

Цією Антикорупційною програмою Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву» (далі - ТМО) проголошує, що її працівники, посадові особи, начальник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

  1. Загальні положення
  2. Антикорупційною програмою ТМО є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в роботі закладу.
  3. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбаченіЗаконом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.
  4. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
  5. Антикорупційну програму затверджено наказом начальника ТМО після її обговорення з працівниками і посадовими особами ТМО.
  6. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб ТМО, а також для її ділових партнерів.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками ТМО, а також для усіх структурних підрозділів, над якими вона здійснює контроль.

2. Антикорупційна програма також застосовується ТМО у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) начальник установи

2) відповідальний за реалізацію Антикорупційної програми, правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою

3) посадові особи ТМО всіх рівнів та інші працівники ТМО (далі - працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності ТМО

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності ТМО

1. ТМО забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності ТМО;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності ТМО.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами ТМО є-2:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) критерії обрання контрагентів;

5) обмеження щодо підтримки ТМО політичних партій;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Завдання та Заходи: по виконанню антикорупційної програми МВС та по запобіганню і протидії корупції в ТМО наведено в додатку 1 до програми.

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності ТМО

1. ТМО не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3. Оцінка корупційних ризиків в ТМО проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія). Порядок діяльності та склад комісії затверджуються начальником ТМО.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів ТМО, а також інші працівники, визначені начальником ТМО за погодженням з Уповноваженим. Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники ТМО, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в ТМО.

4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності начальника, керівників структурних підрозділів та працівників ТМО.

5. Корупційні ризики у діяльності ТМО поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності ТМО.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності суб'єктів господарювання з якими співпрацює ТМО, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими ТМО перебуває у правовідносинах.

6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається начальнику ТМО і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам ТМО.

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником ТМО питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

9. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків начальник ТМО вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності ТМО, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності ТМО

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені ТМО, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку ТМО, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються ТМО.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності ТМО.

3. Суб'єкти господарювання з якими співпрацює ТМО обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності-.

4. Критерії і процедури відбору суб'єктів господарювання з якими співпрацює ТМО для різних сфер діяльності ТМО розробляє Уповноважений та затверджує начальник ТМО.

5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку- наявних або потенційних суб'єктів господарювання з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має суб'єкт господарювання репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде суб'єкт господарювання використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів щодо сфери діяльності ТМО, що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки суб'єкта господарювання Уповноважений складає письмову рекомендацію начальнику ТМО.

6. Для повідомлення працівниками ТМО про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні ТМО. Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень _____________*;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень ______________*;

години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується начальником ТМО за поданням Уповноваженого.

IV. Норми професійної етики працівників Юридичної особи-5

1. Працівники ТМО під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Працівники ТМО толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники ТМО діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники ТМО сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна ТМО.

5. Працівники ТМО не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію (в т.ч. яка відноситься до лікарської таємниці, та персональних даних осіб), що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники ТМО, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень Адміністрації ТМО, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники ТМО самостійно оцінюють правомірність наданих начальником наказів чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник ТМО вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або начальника ТМО, або Уповноваженого.

8.Працівник установи має будувати відносини у колективі на основі взаємної поваги, довіри, з дотриманням професійної етики і повинен:

-   бути носієм високих морально-етичних принципів своєї професії, добродійним, чесним і справедливим;

-   виявляти терпимість, лояльність і розуміння різних (альтернативних) думок, етнокультурних норм та вірувань своїх колег, поважати їх погляди та переконання;

-   бути коректним і доброзичливим до колег, поважати працю й досвід кожного члена колективу;

-   надавати допомогу і передавати професійний досвід молодим колегам, сприяти їх етичному вихованню;

-   поважати своїх наставників, старших колег, шанувати ветеранів закладу;

-   виявляти професійну і корпоративну солідарність, всіляко сприяти зміцненню іміджу професії медичного працівника;

-   дотримуватися прийнятих у колективі морально-етичних традицій;

-   бути прикладом моральної поведінки не тільки для колективу, а й для суспільства.

Працівник установи повинен формувати і підтримувати сприятливий етично-психологічний клімат у колективі установи, не виявляти особливостей характеру, неприйнятних у моральному аспекті.

V. Права і обов’язки працівників (крім Уповноваженого) ТМО

1. Працівники ТМО та інші особи, що діють від імені ТМО, мають право-6:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

2. Працівники ТМО зобов’язані-7:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів ТМО;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, начальника ТМО про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Юридичної особи або іншими фізичними або юридичними особами, з якими ТМО перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю ТМО;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю ТМО.

3. Працівникам та начальнику ТМО забороняється-:

1) використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно ТМО чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та ТМО;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з суб'єктами господарювання з якими співпрацює ТМО, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників ТМО з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та ТМО;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, начальника ТМО до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з ТМО особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом-.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, начальником ТМО (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються-.

Працівники, начальник ТМО можуть приймати подарунки-, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує не перевищує один мінімальний прожитковий мінімум, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у приміщенні ТМО, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, начальник ТМО зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників ТМО;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або начальника ТМО.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи начальником ТМО.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є начальником ТМО або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника ТМО у разі його відсутності.

6. Працівники, начальник ТМО, а також особи, які діють від імені ТМО, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю ТМО.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику ТМО щодо пропозицій подарунків від імені ТМО в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає начальник ТМО із врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, начальник ТМО протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого

1. Уповноважений ТМО є посадовою особою ТМО, що призначається наказом начальника ТМО.

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

3. Не може бути призначено Уповноваженою особою за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю ТМО.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це начальника ТМО.

5. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Юридичній особі.

6.. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою начальника ТМО) інших працівників ТМО.

7. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в ТМО є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого забороняється. Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

8 .Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний-:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів ТМО з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження начальника внутрішні документи ТМО з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, начальником ТМО Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання начальнику ТМО пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів-:

працівників ТМО, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку суб'єктів господарювання з якими ТМО укладено договора;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати начальнику ТМО, працівникам ТМО роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Юридичною особою заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ТМО з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу ТМО;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами ТМО щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

9. Начальник ТМО зобов’язаний:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

10. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право-

1) отримувати від працівників, начальника ТМО письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від структурних підрозділів ТМО інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності ТМО, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані.У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням начальника ТМО можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 10 робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень ТМО, проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в ТМО електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою начальника ТМо працівників ТМО;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю ТМО;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед начальником ТМО

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені начальником ТМО, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми- (далі - Звіт).

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, начальником ТМО Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах-:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників ТМО щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником ТМО питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника ТМО про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає начальнику ТМО. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам ТМО гарантується конфіденційність їх повідомлень начальнику ТМО або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників ТМО та повідомлень про факти підбурення працівників ТМО до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників ТМО до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів ТМО.

Начальник ТМО забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників ТМО про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника ТМО або суб'єкта господарювання та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений начальником ТМО.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Начальник ТМО та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в ТМО.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку адміністації іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників ТМО

1. Працівники ТМО зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників ТМО встановлюються Уповноваженим.

4. Працівники ТМО можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми працівники ТМО можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в ТМО

1. Підвищення кваліфікації працівників ТМО у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації передбачає заходи для всіх працівників ТМО.

Тематика та форма заходів (лекції) визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій начальника ТМО, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО;

4) результатів внутрішніх розслідувань.

3. Витрати часу на проведення заходів у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 2 відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування начальник ТМО накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються начальником на працівників ТМО відповідно до норм законодавства про працю.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником ТМО або ознак вчинення працівником ТМО корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це безпосереднього керівника, начальника ТМО, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, начальник зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом 10 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається начальником ТМО і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується начальником ТМО.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 20 днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Начальник ТМО забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, а також з суб'єктами господарювання ТМО, щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також начальник ТМО.

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає начальнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення-.

5. Начальник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення на нараді ТМО.

У випадках, коли начальник ТМО або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, у\Уповноважений у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій працівниками ТМО начальник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

 

Додаток № 1

до Антикорупційної програми

Затвердженої Наказом

№ ______ від _________2018 р.

 

 

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву»

На виконання Листа Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України №18/2-726 від 06.03.2018 року «Про розроблення антикорупційних програм юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС на 2018 рік», відповідно до Наказу МВС України від 28.02.2018 року №156 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2018 рік» у ДУ «ТМО МВС України по м.Києву» розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

За результатами оцінки затверджено такий перелік   функцій/процесів ДУ «ТМО МВС України по м.Києву», для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків:

серед загальних: управління матеріальними ресурсами; публічні закупівлі; серед

спеціалізованих: надання медичних послуг, проходження медичних комісій

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по м.Києву» підготовлено:

1)        Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

2)        Заходи з виконання Антикорупційної програми МВС на 2018 рік

3)        Заходи щодо запобігання і протидії корупції в Державній установі «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву»

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

(низька/ середня/

висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходу

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

Управління матеріальними ресурсами

1) Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах та використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах

 

низька

Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів

Проведення планових та позапланових контрольних заходів (інвентаризації) з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів

Головний бухгалтер,

Заступник начальника ТМО з технічних питань,

Шеф-кухар,

Завідувач аптеки,

Матеріально-відповідальні особи

 

Протягом року

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Зменшення (усунення) корупційного ризику

2)Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів

низька

Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.

Головний бухгалтер,

Заступник начальника ТМО з технічних питань,

Шеф-кухар,

Завідувач аптеки,

Матеріально-відповідальні особи

 

Протягом 2018 року

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Зменшення (усунення) корупційного ризику

2. Публічні закупівлі

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.

Низька

Обов’язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»,

Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій

відповідальна особа за впровадження та проведення електронних закупівель, проведення допорогових закупівель,

Під час проведення процедури закупівлі

Не потребує   виділення

додаткових ресурсів

Усунення відповідних

корупційних ризиків

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.

Низька

Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro

Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства

Тендерний комітет

У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі

Не потребує   виділення

додаткових ресурсів

 

Усунення відповідних

корупційних ризиків

3. Надання медичних послуг . Проходження медичних комісій

Вплив посадових осіб на результат проходження медичних комісій

Низька

Забезпечення контролю за процесом проходження комісій

заступники начальника ТМО, начальники структурних підрозділів ТМО та їх заступники

Протягом 2018 року

Не потребує   виділення

додаткових ресурсів

Усунення відповідних

корупційних ризиків

Заходи з виконання Антикорупційної програми МВС на 2018 рік

 

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування:

1) При прийняті на роботу проведення обов’язкового інструктажу з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначених працівників

Постійно

 

Ознайомленя під підпис працівника

 

4) організація та проведення щорічного інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної     поведінки для працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

Квітень –

грудень

2018 р.

 

Виступ на нараді  

 

ІV. Запобігання корупції у сфері державних закупівель,   посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту

1. Здійснення контролю за проведенням державних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків

1) перевірка документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства

Згідно з планом державних закупівель           на 2018 р.

під час проведення закупівель-них процедур

Тендерний комітет

 

Залучено до системи електронних державних закупівель

 

2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель

3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання

 

Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті

 

 

Заходи щодо запобігання і протидії корупції в Державній установі «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву»

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1. Створення ефективного механізму системи запобігання і протидії корупції в ТМО

Запровадження системного підходу до запобігання і протидії корупції

Розробка та затвердження, погодження з МВС Антикорупційної програми

Доведення тексту Антикорупційної програми до всіх працівників, на загальних зборах працівиків ТМО

До 30 березня 2018 року

Начальник ТМО, уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми юрисконсульт.

Погодження проекту антикорупційної програми з МВС Підписаня наказу про затвердження Антикорупційної програми

в межах кошторису

Розміщення програми в загальнодоступному місці (на стенді для оголошень) та на сайті ТМО для надання працівникам додаткової можливості ознайомлення з положеннями програми

 

Оператор ЕОМ, уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми

 

2. Реалізація антикорупційної політики в кадрах , забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення до корупції

Запровадження системного навчання працівників ТМО з питань, пов’язаних із запобіганням корупції 

Ознайомлення працівників ТМО з: Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII., державною антикорупційною політикою та   антикорупційними програмами в Україні, Наказами МОЗ та МВС  

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників  щодо дотримання правил етичної поведінки, організація та проведення навчання з етичної поведінки  (розробка курсу короткострокового навчання з етичної поведінки працівників)

Недопущення та негайне сповіщення керівництва у разі виявлення корупційних проявів.

Провести роз’яснювальну роботу з персоналом ТМО (обов’язкове ознайомлення новоприйнятих працівників), щодо питань запобігання проявам корупції, вивчення антикорупційного законодавства (змін до нього) та існуючої судової практики вирішення спорів у цій сфері.

Протягом 2018 року

уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми юрисконсульт

Начальники структурних підрозділів

завідувачі відділень, служб, відділ кадрів

підготовленя інформації про проведені навчання

 

 

3. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості у використанні бюджетних коштів

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-ХІУ, згідно з Бюджетним кодексом та вимогами Міністерства фінансів України, з метою дотримання єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації по фінансовій звітності. Чітко виконувати завдання облікової політики ТМО. Здійснювати формування повної і достовірної інформації про економічну діяльність ТМО. Забезпечити контроль за дотриманням законодавства України, щодо використання коштів, руху майна, виконання фінансових зобов'язань, використання матеріальних і фінансових ресурсів проводити аналіз стану дотримання вимог чинного законодавства щодо залучення додаткових джерел фінансування та законність та прозорість їх витрат.

забезпечити постійний контроль за виконанням вимог нормативних документів, щодо економії бюджетних коштів.

забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм, виконавцем яких є ТМО

 

Протягом 2018року

Головний бухгалтер

 

в межах коштів кошториса

 

Запобігання корупції у сфері державних закупівель

Здійснення контролю за проведенням державних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків 

Перевірка документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства, які проводяться в ТМО

Перевіряти наявність ліцензійних умов провадження господарської діяльності учасників торгів при здійсненні закупівель лікарських засобів.

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та прозорість у їх проведенні

Здійснення організаційних заходів  використання системи електронних державних закупівель при проведенні процедури державних закупівель

Забезпечення оприлюднення договорів про закупівлі

Здійснення організаційних заходів  забезпечення здійснення  відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» закупівель, що   проводяться в ТМО

 

згідно з планом державних закупівель   на 2018 р.

 

Тендерний комітет

 

в межах коштів кошториса

 

Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства

Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Розробка порядку розгляду повідомлень, що надходять про порушення вимог антикорупційного законодавства з боку працівників.

моніторинг повідомлень в ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників ТМО

організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації

Протягом 2018 року

уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми, юрисконсульт

Порядок розгляду регулюється антикорупційною програмою

в межах коштів кошториса

у разі появи повідом-лення

                   

 

Здійснювати контроль за дотриманням норм антикорупційного законодавства, зокрема Закону України «Про запобігання корупції».

Попередити працівників ТМО про персональну відповідальність за порушення норм.

З метою реалізації заходів для забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства провести наступні заходи:

- Постійний контроль за дотриманням правил медичної етики і деонтології в спілкуванні з хворими.

- Забезпечити систематичне проведення заходів щодо роз’яснення норм антикорупційного законодавства персоналу ТМО.

- У разі виявлення факту корупційних дій та притягнення до відповідальності осіб винних у вчиненні корупційного діяння - негайно скликати загальні збори працівників ТМО та довести вказану інформацію до колективу ТМО.

 

Начальник ТМО, заступники начальника ТМО,начальники структурних підрозділів ТМО та їх заступники, завідувачі відділень і служб, начальник відділу кадрів, юрисконсульт

Посилити роботу, спрямовану на запобігання корупційним проявам, звернувши особливу увагу на роз'яснення кандидатам на заміщення вакантних посад, вимог антикорупційного законодавства України.

 

Відділ кадрів

Юрисконсульт, завідувачі відділень і служб

 

Забезпечити підвищення кваліфікації працівників ТМО, відповідальних за виконання антикорупційної програми – участь в семінарах та інших заходах, спрямованих на роз’яснення норм антикорупційного законодавства.

 

Відділ кадрів, юрисконсульт

 

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

Уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми,

відділ кадрів

 

Забезпечити своєчасне вжиття заходів, щодо притягнення до відповідальності працівників, винних у вчиненні корупційних порушень.

 

відділ кадрів, юрисконсульт

При необхідності, надавати в Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України копії документів, щодо антикорупційної діяльності.

 

Уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми,

відділ кадрів

 

Вживати заходи, щодо недопущення хабарництва, поборів, зловживання службовим становищем працівниками. У разі виявлення правопорушення, своєчасно вживати заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

 

Начальник ТМО, заступники начальника ТМО,

юрисконсульт

 

Забезпечувати ефективну роботу прийом громадян з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення, своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти, щодо порушення вимог законодавства, в т.ч. про запобігання корупції, вживати заходів щодо недопущення порушення Закону України «Про звернення громадян».

 

Начальник ТМО, заступники начальника ТМО,

Юрисконсульт, голова профкому

 

3а результатами перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності ТМО, здійснити заходи по усуненню виявлених недоліків та інформувати вказаних в актах осіб щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Начальник ТМО, відділ кадрів

В практичній роботі проводити аналіз нормативно-правової бази в галузі охорони здоров'я, з метою виявлення прогалини та колізій, які створюють ризики виникнення корупційних правопорушень та, з метою надання пропозиції зацікавленим сторонам, щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою їх усунення.

 

Начальник ТМО, уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми, юрисконсульт

Здійснювати контроль за виконанням заходів державних програм в галузі охорони здоров'я, щодо використання медикаментів, обладнання, медичних препаратів, закуплених за державні кошти.

 

Заступник начальника ТМО з медичних питань, начальник Госпіталю (з полікліклінікою), бухгалтерія

Забезпечити роботу профспілкової організації, з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Взаємодіяти з організаціями та об’єднаннями профспілок для обміну досвідом і підвищення ефективності роботи профспілки ТМО.

 

Голова профкому

 

Комісії по контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства:

- щоквартально до 15 числа наступного за звітним місяця подавати начальнику ТМО інформацію про виконання заходів по запобіганню корупції та аналіз виконання Антикорупційної програми;

- посилити контроль за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками ТМО, які працюють в зонах підвищеного ризику проявів корупції.

З метою недопущення корупційних проявів перевіряти обгрунтованість рішень ВЛК, Актів СЕС, видачі листів тимчасової непрацездатності, довідок медичних комісій, виписування ліків для пільгової категорії населення, достовітнісь даних у медичній документації, достовірність звітних даних при складанні квартальних та річних звітів тощо структурними підрозділами ТМО.

Завідувачам відділень і служб:

- Забезпечити предметну роботу з усіма категоріями співробітників по обговоренню питань морального і трудового виховання, укріплення дисципліни.

Всім працівникам: забезпечити дотримання антикорупційних норм, щодо профілактики, ліквідації корупційних порушень та умов, що їх породжують.

Інформацію про стан виконання плану заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам на 2018 рік, за необхідності подавати до Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС України.

уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми, юрисконсульт.

 

Додаток № 2

до Наказу

№ 28 від 11.04.2018 р.

 

Склад комісії

по контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та виконання Антикорупційної програми Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву»

Голова комісії:

- уповноважений за реалізацію Антикорупційної програми юрисконсульт Дудіна Н.Ю.

Члени комісії:

Заступник начальника ТМО з медичних питань

 

С.М. Харченко

Заступник начальника ТМО з ЕТН

 

Н.В.Тичук

Заступник начальника ТМО з технічних питань

 

М.Є.Зінич

Начальник Госпіталю (з поліклінікою)

 

Н.В.Охріменко

Заступник начальника Госпіталю (з поліклінікою) по поліклінічному розділу роботи

 

 

Г.П Єгорова

Начальник ЦПД та ПВ

 

Б.С. Баскаков

Голова ВЛК

 

О.А.Шифрук

Головний бухгалтер

 

Л.О.Пащенко

Начальник ОМВ

 

В.Д.Ставнічук

Ст. інспектор групи кадрів

 

Н.Ф.Куделькіна