DSC_0004 DSC_0018 DSC_01001 DSC_0010 DSC_0451 DSC_0530 DSC_0123

Головний вхід

Головний корпус госпіталю

Стоматологічний кабінет 

Зал ЛФК

                                                                         Рентген

Координаційний центр

(044)483 16 92

Реєстратура

(044)483 21 54

 

Антикорупційна програма МВС України на 2018 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України   28 лютого 2018 р. № 156
(у редакції наказу МВС
від 13 червня 2018 р. № 502 )

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства внутрішніх справ України на 2018 рік

Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у МВС

Антикорупційну програму Міністерства внутрішніх справ України
на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма МВС) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 31 січня 2018 року № 86-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік», схваленої Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 року Стратегії реформування системи МВС до 2020 року, а також положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Мін’юсті 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Мін’юсті 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Політика Міністерства внутрішніх справ України щодо запобігання і протидії корупції в апараті МВС та територіальних органів з надання сервісних послуг МВС (далі – територіальні органи), закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також у Національній гвардії України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – система МВС), ґрунтується на таких підходах:

забезпечення дотримання прав людини і основних свобод;

дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

нетерпимість до корупції;

розвиток кадрового потенціалу;

ефективність та законність використання бюджетних коштів;

відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень;

створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

В основу розроблення Антикорупційної програми МВС покладено також принципи:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Антикорупційна програма МВС є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в антикорупційних програмах Міністерства внутрішніх справ України на 2016 та на 2017 роки, – програмах, розроблених в умовах реформованого наприкінці 2015 року Міністерства внутрішніх справ України. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності МВС, а також результатів виконання Антикорупційної програми на 2017 рік. Як свідчить аналіз, із 110 заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС на 2017 рік, у звітному періоді виконано 100 заходів, або 91%, 10 заходів, або 9% реалізовано не в повному обсязі, зокрема, це стосується заходів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг та здійсненням контрольно-наглядових функцій.

В Антикорупційній програмі МВС, зокрема:

визначено мету;

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі МВС;

міститься звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС на виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України від 01 грудня 2017 року № 41601 до службової записки начальника Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС»
від 28 листопада 2017 року, та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків (додаток 1);

розроблено заходи із запобігання і протидії корупції в системі МВС, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, а також зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати) (додаток 2);

визначено процедуру моніторингу її виконання.

 

Мета Антикорупційної програми МВС

Метою Антикорупційної програми МВС є:

утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;

забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії корупції в Національній гвардії України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України;

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі МВС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних органів.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Упродовж 2015-2017 років Міністерством ініційовано та здійснено ряд реформаційних заходів, спрямованих на зниження рівня корупції в системі МВС, у тому числі інституційного змісту. Утворено Національну поліцію, до якої за результатами прозорого конкурсу набрано новий склад працівників, орієнтованих на нетерпимість до проявів корупції.

Затверджено нову структуру апарату МВС, у складі якої утворено Управління запобігання корупції та проведення люстрації (далі – Управління) як уповноважений підрозділ МВС з питань запобігання та виявлення корупції.

Наприкінці 2017 року МВС розроблено, а Урядом схвалено Стратегію реформування системи МВС до 2020 року, цілями якої, зокрема, є створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства через формування та реалізацію державної політики у сфері внутрішніх справ, зміцнення довіри до органів системи МВС з боку суспільства, продовження розвитку України як безпечної європейської держави, в основі якої лежать інтереси її громадян та висока ефективність усіх складових системи МВС.

Протягом останніх трьох років МВС підготовлено та Кабінетом Міністрів України прийнято ряд актів законодавства щодо поліпшення якості надання адміністративних та інших послуг, які належать до компетенції МВС. На сьогодні в Україні функціонує 153 територіальні сервісні центри МВС, що входять до складу 26 регіональних сервісних центрів МВС, діяльність яких координується Головним сервісним центром МВС. Завдяки здійсненим
у 2017 році заходам відкрито 38 територіальних сервісних центрів МВС нового зразка, у яких створено сучасні умови для надання послуг за принципом «єдиного вікна» у форматі відкритого офісу (загалом у державі вже функціонує 50 таких центрів).

Разом з тим роботу із запобігання корупції в системі МВС необхідно продовжувати, зосередившись більше на сферах, де ризик корупційних проявів підвищений.

Як свідчать статистичні дані Звіту про стан протидії корупції
(форма № 1-КОР), намітилася тенденція до збільшення кількості осіб органів внутрішніх справ, притягнутих до адміністративної відповідальності (штраф) за пов’язані з корупцією правопорушення. Зокрема, у 2014 році –
51 особа, у 2015 році – 45, у 2016 році – 15, у 2017 році – 48.

Водночас, порівняно з 2016 роком зменшилася кількість осіб органів внутрішніх справ, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення. Так, у 2014 році кількість таких осіб становила 157, у 2015 році – 203, у 2016 році – 268, у 2017 році – 246. Серед притягнутих у минулому році до відповідальності за кримінальні корупційні правопорушення 166 осіб, або 67% загальної кількості притягнутих, складають особи, притягнуті до відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (стаття 368 Кримінального кодексу України)

Проблему зниження рівня корупції в системі МВС передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль керівництва Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби України, а також керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення заходів у сфері антикорупційної політики, які розпочалися у 2016 році, за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

удосконалення процесу надання адміністративних послуг;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

 

Процедури з моніторингу, оцінки виконання

та періодичного перегляду Антикорупційної програми МВС

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми МВС здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання

антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України (далі – комісія), склад якої затверджується наказом Міністра внутрішніх справ. До складу комісії включаються особи, які знають особливості діяльності МВС, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів МВС, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання комісії покладається на Управління.

Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми МВС.

У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми МВС, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється Управлінням, яке в разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми МВС державного секретаря Міністерства.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми МВС здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при МВС. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, проводиться щокварталу комісією. Стан виконання передбачених програмою заходів визначається за такими критеріями: «Виконано» або «Постійно виконується» – у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«У стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато; «Не виконано» – у разі якщо виконання заходу у звітному періоді не розпочиналося.

За результатами узагальнення інформації, наданої відповідальними за виконання Антикорупційної програми МВС, про стан виконання передбачених цією програмою заходів Управління готує для розгляду на засіданні комісії довідку, у якій, зокрема, зазначається інформація про кількість виконаних передбачених Антикорупційною програмою МВС заходів та їх частку (у відсотках) у загальній кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді: І квартал, І півріччя, 9 місяців, календарний рік.

За результатами розгляду інформація про стан виконання Міністерством Антикорупційної програми МВС подається до Національного агентства з питань запобігання корупції та розміщується на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції».

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі:

затвердження державної програми з виконання Антикорупційної стратегії в місячний строк з дня її затвердження;

надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;

прийняття інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;

якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, виявлено недостатню їх ефективність.

Перелік скорочень,

які використовуються в додатках до Антикорупційної програми МВС

АДПС – Адміністрація Державної прикордонної служби України

ГСЦ – Головний сервісний центр МВС

ГУ НГУ – Головне управління Національної гвардії України

ДАРОУ – Департамент аналітичної роботи та організації управління МВС

ДВА – Департамент внутрішнього аудиту МВС

ДДМР – Департамент державного майна та ресурсів МВС

ДІ – Департамент інформаційних технологій МВС

ДК – Департамент комунікації МВС

ДМСЄІ – Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС

ДМС – Державна міграційна служба України

ДНДІ – Державний науково-дослідний інститут МВС

ДПООНД – Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС

ДОАР – Департамент організаційно-апаратної роботи МВС

ДПРСД – Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС

ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДУ «ЦОП МВС» – Державна установа «Центр обслуговування підрозділів МВС»

ДФОП – Департамент фінансово-облікової політики МВС

ДФППМОМ – Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС

ДЮЗ – Департамент юридичного забезпечення МВС

МВС – Міністерство внутрішніх справ України

НАВС – Національна академія внутрішніх справ

НПУ – Національна поліція

РСЦ – Регіональний сервісний центр МВС

ТСЦ – Територіальний сервісний центр МВС

УДСД – Управління документування службової діяльності МВС

УЗКПЛ – Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС

УЛ – Управління ліцензування МВС

УМДПЛ – Управління моніторингу дотримання прав людини МВС

УОЗР – Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС

УВДМС – Управління взаємодії з Державною міграційною службою України

УВДПС – Управління взаємодії з Державною прикордонною службою України

УВДСНС – Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій

УВНГУ – Управління взаємодії з Національною гвардією України

УВНП – Управління взаємодії з Національною поліцією

 

Начальник Управління запобігання

корупції та проведення люстрації МВС о/п згідно з оригіналом А. Б. Фодчук

28 лютого 2018 р.

 

Додаток 1 до Антикорупційної програми – Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків;
    додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків;
    додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків;


Додаток 2 до Антикорупційної програми